Podatek dochodowy od osób prawnych problematyczne przypadki z rozwiązaniami

Napisał: Anna Główka

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie.
Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:

- 1. Ordynacja podatkowa
- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy
- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych
- 5. VAT (ze zmianami, które wchodzą w życie z dniem 1 września)​
- 6. Akcyza
- 7. rachunkowość
- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
- 9. Prawo przedsiębiorców
- 10. Swoboda działalności gospodarczej

Książka Podatki 2020 ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Stan prawny styczeń 2020 roku
GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe. Podatek dochodowy od osób prawnych problematyczne przypadki z rozwiązaniami Poruszane zagadnienia dotyczą: kwalifikacji do źródła przychodów, szczególnych przypadków przychodów i kosztów ich uzyskania, amortyzacji i leasingu, uczestnictwa w spółkach niebędących osobami prawnymi, dokumentacji cen transferowych i odnoszących się do nich przepisów, rozliczania strat podatkowych, zwolnień przedmiotowych, szczególnych reżimów opodatkowania oraz opodatkowania u źródła.

Autorzy koncentrują się na przypadkach sprawiających trudności interpretacyjne (które były przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi). Przedstawiają nie tylko sytuację faktyczną, zarys problemu i jego rozwiązanie (przez odwołanie się do konkretnych przepisów), lecz także merytoryczne uzasadnienie (własna ocenę). Przytaczają również aktualne interpretacje podatkowe i orzeczenia sądowe, przy których dają wskazówki optymalizacyjne. Pomocą będą schematy graficzne obrazujące omawiane sytuacje.

Książka zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

jakie są konsekwencje podatkowe wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
jakie są zasady rozgraniczenia przychodów ze źródeł kapitałowych od przychodów z innych źródeł,
kiedy rozpoznawać przychód ze świadczeń nieodpłatnych,
czy przekazanie darowizny przez komandytariusza na rzecz spółki powoduje powstanie przychodu,
czy wydanie przez powiernika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej skutkuje powstaniem po stronie powierzającego przychodu podlegającego opodatkowaniu,
czy i kiedy niezamortyzowaną wartość zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
czy w momencie wpływu dotacji należy skorygować wstecznie koszty uzyskania przychodu z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środka trwałego, czy można dokonać jednorazowej korekty tych odpisów,
czy koszty związane z pozyskaniem dotacji powinny zostać ujęte w wartości początkowej środka trwałego,
jak ustalić, czy wystąpił obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych,
jak zastosować metodę weryfikacji cen transferowych,
czy straty ze zbycia wierzytelności własnych albo nabytych stanowią koszty uzyskania przychodów i jakie warunki muszą wówczas zostać spełnione,
czy z tytułu nabycia usług pośrednictwa w sprzedaży należy pobrać i odprowadzić podatek u źródła,
jak uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. straty wygenerowane w latach poprzednich,
kiedy stosować stawkę podatku dochodowego w wysokości 9%, przeznaczoną dla małych podatników,
czy z tytułu zapłaty na rzecz zagranicznej spółki należności za najem samochodów należy potrącać podatek u źródła i jaki zastosować kurs przeliczeniowy,
czy koszty zarządu i ogólne koszty administracyjne alokowane do oddziału podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.