Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020

Napisał: Ryszard Kubacki

Komentarz do zmian w podatkach na 2017 rok podzielona jest na 4 główne działy:
- Zmiany VAT
- Zmiany w CIT/PIT
- Limity podatkowe w 2017 roku
- Przepisy prawne

SPIS TREŚCI
A. KOMENTARZ DO ZMIAN
1. Zmiany VAT 5
1.1. Rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia 5
1.2. Ograniczenia stosowania kwartalnych rozliczeń VAT 8
1.3. Elektroniczne składanie deklaracji VAT 9
1.4. Modyfi kacja przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej 9
1.5. Modyfi kacja przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej 11
1.6. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika 12
1.7. Przesłanki do odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru
podatników VAT 12
1.8. Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT 13
1.9. Podwyższenia limitu wartości sprzedaży 13
1.10. Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT, ograniczenie zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie 14
1.11. Stawki podatku VAT 16
1.12. Modyfi kacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów 16
1.13. Wyłączenie części usług ubezpieczeniowych ze zwolnienia podatkowego VAT 17
1.14. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT 17
2. Zmiany w PIT/CIT 19
2.1. Zmiany w zaliczaniu do kosztów wydatków opłaconych w całości gotówką 19
2.2. Preferencyjna stawka CIT 19
2.3. opodatkowanie aportów z agio 20
2.4. Definicja „beneficial owner” 22
2.5. Dochody uzyskiwane przez nierezydentów 23
2.6. Kwota wolna od podatku 23
2.7. Zwolnienie przedmiotowe funduszy inwestycyjnych (FIO i SFIO) 24
2.8. Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) 25
3. Limity w 2017 r. 25
3.1. Kasy rejestrujące w 2017 r. - limit zwolnienia podmiotowego 25
3.2. Kasy rejestrujące w 2017 r. – zwolnienia przedmiotowe 26
3.2.1. Sprzedaż wysyłkowa 26
3.2.2. Usługi wynajmu i zarządzanie nieruchomościami 27
3.2.3. Inne usługi 27
3.3. Limit jednorazowej amortyzacji w 2017 r. 27
3.4. Mały podatnik VAT 2017 - limity, metoda kasowa, rozliczenie kwartalne 28
3.5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2017 – limity 29
B. PRZEPISY PRAWNE
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 31
Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 58
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 65
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 80
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 83
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020 Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, którego właśnie poszukujesz!
W Leksykonie wydawnictwa Unimex przedstawiono bieżące problemy wynikające ze stosowania niejasnych regulacji prawa podatkowego. Uwzględniono także zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie 2019 roku, jak i te, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Praktyczne wyjaśnienia, poparte bogatym i najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami Ministra Finansów (opatrzonymi w razie potrzeby wnikliwymi, często krytycznymi uwagami autora) z pewnością ułatwią sprostanie najbardziej zawiłym kwestiom dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym. W Leksykonie szczegółowo zostaną omówione nowe dosyć skomplikowane regulacje dotyczące przychodów nieujawnionych oraz inne nowości.
Leksykon przeznaczony jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową, jak i samych podatników.
Stan prawny aktualny na 2020 rok